Maison de l'EauMaison de l'Eau

  • Kampagne “ouni Pestiziden” a “Blummewisen”
  • Gestioun vun de Baachen aus dem Atertdaul
  • Drénkwaasserqualitéit a Reewaassergestioun
  • Themeweeër
  • Pedagogesch Aktivitéiten (Féierungen, Excursiounen, Kraiderwanderungen,...)

Contact: Patrice Verscheure et Pierre Jaaques

tel.: 26 62 08 08

maison.eau@attert.com

www.attert.com

dépliant maison de l'eau