La commune se présenteLa commune se présente

D’Gemeng stellt sech vir

Duerch Gesetz vum Juli 2001 as eis Gemeng vu Bettborn a Préizerdaul ëmgedeeft ginn, wat dem Wonsch vu ville Bierger entsprach huet, huet dach scho laang kee méi vun deenen eenzelen Uertschafte Proz, Platen, Bieberech a Remmerig geschwat, mee et huet ëmmer geheescht, „Mir kommen aus dem Préizerdaul“. De Gemengerot hat virdrun decidéiert eng eenzeg Walsektioun anzeféieren, laang iert dëst iwwer ganzt Land generaliséiert ginn as.

D’Gemeng Préizerdaul zielt de Moment eng 1833  Awunner (Stand 01/2023) an ass mat 15,6 km² flächeméisseg eng vun de klengere Gemengen, zielt duerfir awer eng ronn 250 ha Bësch. Duerch d’Erschléisse vun de Lotissementer „Kinnewee“ a „Kinnebësch“ an den 90er Joren, respektiv méi rezent „op der Rénk“ ass eis Awunnerzuel konstant an d’Luet gaan. Dëst huet natierlech bedeit, dat mer och a punkto Infrastrukturen hu misse mathalen, sief dat mam Kultur-a Sportzentrum „op der Fabrik“, ewéi och mam Ausbau an Embäu vun de Schoulinfrastrukturen; hei konnte mer deen ale Kiosk ëmgestalte fir d’éducation précoce an e flott Gebai a Modulbauweise mat 3 Klassesäll niewen dru stellen. Mir waren eng vun deenen éischte Gemengen an der Ëmgéigend, déi hiren Awunner eng Betreiungsstruktur mat Kantin konnten zur Verfügung stellen an elo si mer houfreg aus dësem Provisorium am Hierscht 2017 an eis nei Maison Relais geplënnert ze sinn, wou fir ronn 150 Kanner Plaz ass. Bis op d’Spillschoul hu mer di ganz Schoul-a Betreiungsstrukturen op engem Site, dat ganz an engem verkéiersberouegtem „shared space“ , fir zousätzlech Sécherheet um Schoulwee ze garantéieren.

Besonnesch um Häerze läit eis am Préizerdaul d’Erhale vun eiser natierlecher Ëmwelt an duerfir ware mir och eng vun den éischte Gemengen, déi verstäerkt den Akzent op erneierbar Energië gesat hun; nieft de Wandmillen zu Remmmerig an de Sonnekollektoren op eise Gebaier bedreiwe mir e Millerad fir Stroumproduktioun an e Fernwärmenetz, dat vun enger Holzhackschnitzelanlach bedriwwe gëtt. Enner anerem dowéinst si mer di läscht Jore mam Präis vun der Naturgemeng vum Joer ausgezeechent ginn, wou mer engersäits wuel houfreg drop sinn, et anersäits als Usporn gesi fir op deem ageschloene Wee virun ze mann. Säit Oktober 2013 si mer offiziell Klimapaktgemeng a sinn och elo mat gold zertifiéiert ginn.

Derwäert as sécherlech och e Besuch vum Gebuertshaus vum renomméierte Geolog Michel Lucius zu Rëmmereg, wou Dir op Umeldung op der Gemeng hin eng interessant Ausstellung iwwert d’Liewen an d’Schaffe vun dësem wuel bekanntste Rëmmereger kënnt kucken. D’Sportler treffen sech op der Mulchpist zu Rëmmereg, wou se ënner optimale Bedingungen an enger intakter Natur hirem Lieblingssport kennen nogoen. Hei fannt Der och flott Spadséierwëer bis an d’Schankegriecht erof, respektiv di aner Säit vun der Gemeng vu Proz a Richtung Wal erop.

Am feieren si mer besonnesch staark, wat scho eleng d’Tatsaach ënnersträicht, dat mer eng ronn 20 lokal Veräiner zielen, déi et all Joers erëm fäerdeg brengen e gutt gefëllte Manifestatiounskalenner op d’Been ze stellen. Héichpunkt am Joer sinn eis traditionell Ouschterfeierlechkeeten, déi am ganze Land dierften e Begrëff sinn.

Dir gesitt, de Préizerdaul as vill méi ewéi eng Schlofgemeng an huet eng ganz Reih vun Aktivitéiten unzebidden. Ech wënschen Iech nach weiderhi vill Freed beim Surfen op eisem Site a stinn Iech gäre vir all weider Informatioun zur Verfügung.

                                                                                                                                                                                                                  Marc Gergen, Buergermeeschter

 

 

Depuis juillet 2001, la dénomination officielle de notre commune est « Préizerdaul ». Notre commune regroupe les localités de Bettborn, Platen, Pratz et Reimberg ainsi que les hameaux Horace et Hungerbusch. Actuellement la commune compte ±1719 habitants et s’étend sur une superficie de 15,6 km2, dont 250 ha de forêt.

La population de la commune a fortement augmenté ces dernières années par la réalisation de nouveaux lotissements comme le « Kinnewee », le « Kinnebësch », ou encore « op der Rénk », d’autres sont en cours d’être réalisés, ce qui a eu un sérieux impact sur notre organisation scolaire. De nouvelles salles de classe ont été aménagées dont 3 ont été réalisées sur base d’une construction modulaire ; l’ancien kiosque de musique a été transformé en salle de classe pour l’éducation précoce. Une structure d’accueil fonctionne depuis un bon nombre d’années et offre une cantine scolaire fortement visitée ainsi qu’une aide aux devoirs adaptée aux besoins spécifiques des enfants. Des travaux importants ont été réalisés pour la construction d’une nouvelle maison relais laquelle a ouvert ses portes en septembre 2017 et permet d’y héberger 148 enfants.

La commune compte une vingtaine d'associations locales qui œuvrent dans le domaine du sport, de la culture ou encore du loisir ; nombreuses activités se jouent au centre culturel et sportif « op der Fabrik » à Platen ; l’école fondamentale abrite également une salle des fêtes. Le football est pratiqué au nouveau terrain de football synthétique dont fait également partie une buvette.

La commune Préizerdaul s’est engagée depuis longue date dans la préservation de l’environnement et a mis l'accent sur l’utilisation des énergies renouvelables : ainsi un réseau de chaleur qui fonctionne sur base de copeaux de bois alimente la plupart des bâtiments communaux au centre ; depuis peu une nouvelle chaudière également alimentée par copeaux de bois fonctionne au centre culturel et sportif. Des capteurs de soleil au toit de l’école, de l’église ou encore au centre culturel permettent la production de l’eau chaude ou de l’électricité pour la consommation locale. 2 éoliennes aux hauteurs de Reimberg produisent l’électricité répondant aux besoins annuels de 450 ménages. La commune Préizerdaul s’est vue attribuer par plusieurs fois le prix de « Naturgemeng » de l’année. Depuis octobre 2013, la commune a également signé la charte du pacte climat et est actuellement certifiée au gold award.

Beaucoup d’investissements ont été réalisés ces derniers temps en matière d’approvisionnement et de distribution en eau potable avec un nouveau forage et un nouveau réservoir à Reimberg de sorte que la commune est pratiquement autonome en cette matière.

De tout ce qui précède, vous voyez bien que la commune Préizerdaul est bien plus qu’une commune dortoir, mais qu’il s’agit bien d’une commune vivante avec un tas d’activités pour tout âge. Nous vous souhaitons dès à présent un agréable moment sur notre site internet et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
                                                                                                                                                                                                                                                       Marc Gergen, bourgmestre