Dauler AtelierDauler Atelier

Président
Camille Schrenger


Vice-Président
Guy Jemming

Secrétaire
Michel Loes

Memberen
Max Bintener
Margot Van den Berg-Bourg
Luc Kirchen
Marlène Kler
Alex Muller
Shari Schaus
Nicole Simon
Egide Thill
Edouard Viana
Colette Weber
Albert Zigrand
Marc Gergen als Vertrieder vum Schäfferot


Base légale vun der Commissioun

Règlement d’ordre intérieur du 26 novembre 2012

Kontakt

commission@preizerdaul.lu