Circuit Josy BarthelCircuit Josy Barthel

Am Kader vum Pilot projet « Préizerdaul Aktiv » konnt 2006 di nei Mulchpist « Circuit Josy Barthel » zu Rëmmereg ageweit ginn. Hei fannen d'Leefer op 2,3 km optimal Bedingungen hirem Lieblingssport nozegoen an dëst an enger intakter Landschaft duerch ee schéine Buchebësch iwwer Brécken a laascht Weieren. 

Télécharger le dépliant du circuit Josy Barthel