AgendaAgenda

Manifestations à venir

octobre, 2021

novembre, 2021

2

Griewerseenung zu Bettborn no der Mass vun 10h00

10

Porte ouverte - Amicale vum 3. Alter

L: Centre culturel Fabrik
O: Amicale vum 3. Alter

20

Wantermaart - Syndicat

L: Centre culturel Fabrik
O: Syndicat d'initiative

24

Porte ouverte - Amicale vum 3. Alter

L: Centre culturel Fabrik
O: Amicale vum 3. Alter