2000 -2000 -

2000

De Fussball kritt eng nei Buvette.
D’Gemeng keeft dat fréiert Altersheim „Kob“ zu Proz.
Beim Waassertuerm zu Rëmmerig gët e forage-captage gemeet fir eng nei Waasser-Quell .
De Velosveräin VV Tooltime gët gegrënnt.

2001

Duerch d‘Gesetz vum 17. Juli 2001 gët d’Gemeng Bettborn offiziel d’Gemeng PREIZERDAUL.
D’Education Précoce an d’Opfänkstrukturen funktionnéieren ab der Schoulrentrée.
Et kéint zur Fusioun vum Préizerdauler a Réidener Fussballclub → FC Préizerdaul-Réiden.

2002

D’ONG „Komm Hëllef Mat Préizerdaul“ Asbl gët gegrënnt, sou wéi den Institut Géologique Michel Lucius.
200 Joer Gemeng Bettborn gi gefeiert, an d’Gemeng gët offiziell a „Préizerdaul“ emgedéeft, mat Millerad als neiem Logo.
De Jumelage mat der Gemeng Bettborn / France besteet säit 35 Joer.
No 37 Joer Schoulmeeschter am Préizerdaul geet de Gust Flammang a Pensioun.
Et get décidéiert eng Photovoltaïque-Anlag um Kierchendach z’installéieren.
Déi éischt Pensionären zéien an dat neit Réidender Altersheim an.

2003

D’Préizerdauler Pompjeeën feieren 150 Joer.
Di renovéiert Spillschoul zu Rëmmerig gët ageweiht, sou wéi den neie Schoulhaff mam Précoce an nei Reimlichkéeten an der Primärschoul am Daul.
Am Juli geet di nei Réidener Schwemm op.
De Préizerdaul kritt den „Nova Naturstroum“.
De Préizerdauler Wandpark mat 2 Wandmillen zu Rëmmerig geet a Betrieb.

2004

D‘Holzhackschnitzel-Verbrennungsanlag fir d’Gemeng, d’Schoul, d’Kierch a Privathäiser geet a Betrieb.
D’Pompjeeën kréien een neien TLF, eng Jeep an eng nei Garage.
De Circuit Michel Lucius gët ageweiht.
Di langjährig Gemengesekretärin Marie-Louise Eyschen geet a Pensioun, a gët ersat vum Roger Gereke.
D’Partnerschaft mat der Gemeng San Agustin am El Salvador get ennerschriwen.
Am Dezember fënnt eng Night Vigil an der Schankegriecht statt, fir un d’Ardennen-Offensiv vu virun 60 Joer ze erënneren.
De Gaart an Heem feiert 75 Joer.

2005

Aweiung vum renovéierten Gebuertshaus vum Dr Michel Lucius.
No de Wahlen get d’Marie-Louise Eyschen nei Schäffin.

2006

200 Joer Par Bieberich.
De Circuit Josy Barthel am Rëmmerbësch gët ageweiht.

2007

De Mil Calmes get fir  25 Joer Buergermeeschter vum Préizerdaul geéiert.

2008

Dat renovéiert Gemengenhaus gët ageweiht.
De Postbüro zu Bieberig get zou gemeet.
Den Dechen René Fisch stierwt den 06.09.2008.

2009

Eis Schoul kritt offiziell den Numm „Schoul Préizerdaul“.

2010

D’Haaptstrooss zu Platen get erneiert.
De Mil Calmes trëtt no 29 Joer zrëck a get zum « Éierebuergermeeschter“ ernannt.
Neie Buergermeeschter get de Fernand Heyart.

2011

Den neien Schoul-Pavillon get ageweiht.
No 30 Joer fënnt de Rallye de Luxembourg erem am Daul statt.
Den Abbé Fernand Kemmer stierft den 30.11.2011.

2012

Mir kréien 3 nei Gemengeréit: Marc Gergen, Marc Groben, Franz Hilger.
De renovéierten Waassertuerm get ageweiht.
Den neien synthetischen Fussball-Terrain get agweiht.
Eng nei Spillplaz get opgeriicht - Dauler Kaul.
Den Laurent Carnol get Sportler vum Joer 2012.

2013

D’Gemeng Préizerdaul trëtt dem Klima-Pakt bäi.
Een neien ökologischen Parking entsteet am Zentrum vum Duerf , an d’Kapell get op däer neier Plaz opgericht.

2014

25 Joer Amicale vum 3. Alter.

2015

D’Gemeng Préizerdaul get als bescht Klimapakt-Gemeng ausgezeechent.
Den 1. Critérium Néckel Koob get organiséiert.
D’Häiser Petry a Beckerich ginn afgerappt a machen Plaz fir eng nei Maison relais.
Eng Holzhackschnitzelheizung geet a Betrieb fir d’Fabrik an d’Sportshal zu hëzen.

2016

Straussfeier nei Maison Relais.
Den Néckel Koob stierwt den 22. Oktober 2016.

2017

No de Gemengerotswalen vum 8. Oktober 2017 get de Marc Gergen Buergermeeschter,
de René Zigrand 1. Schäffen an de Marc Gergen 2. Schäffen.
Am Gemengerot vertrueden sinn och nach Mareike Bönigk, François Hilger, Michel Loes,
Fernand Muller, Marc Rehlinger an Tom Schaus.

2018

Am Januar geet di nei Maison Relais op fir 148 Kanner.
Ronderëm d'Schoulgebaier gëtt e Shared Space ageriicht.
De BBC Rebound Préizerdaul feiert säin 25. Gebuertsdag.
Aweiung nei Maison Relais a Shared Space ronderëm d'Schoul den 28. September 2018.
Gold Zertifizéierung am Klimapakt den 5. November 2018 zu Baden bei Wien.

2019

Den 15. Mäerz ass den Ausseminister Jean Asselborn op Besuch am Kader vum Ronnen Dësch.