1798 - 18141798 - 1814

1798

Den Nic Simon vu Bieberech gëtt provisorische Maire.

1799

Fir d'Klacke virum Zougrëff vun de Fransousen ze retten, baut den Auermécher Martin Straus vu Rëmmereg a Rekordzäit eng Kierchenauer.

1800

Den Notär Tun Knaas, gëtt 1. Maire vun der neigegrënnter Gemeng Bettborn.

1801

Den 1. Gemengerot gëtt ernaunt (10 Memberen).

Becker Theodor, 40 Joer, Bauer, Bieberech
Hac Theodor, 44 Joer, Doléiner, Bieberech
Reiffenberg Nic, 50 Joer, Bauer, Platen
Welter Michel, 40 Joer, Bauer, Rëmmereg
Goedert Nikolaus, 61 Joer, Bauer, Rëmmereg
Schaus Michel, 42 Joer, Bauer, Rëmmereg
Hermes Jean, 36 Joer, Bauer, Rëmmereg
Petges Michel, 43 Joer, Bauer, Proz
Gubin Nikolaus, 56 Joer, Bauer a Fierschter, Proz
Kuhn Henri, 41 Joer, Bauer, Platen

1802

Een neit Kaplounshos an eng nei Schoul gi gebaut. Bieberech gëtt "de facto"- Par an trennt sech vun Osper.