Ouschteren am Préizerdaul 2012

Sonndes 8. a Méindes 9. Abrëll 2012
D'Ouschterausstellunge and d'Ouschtergallerie sin op :
Ouschtersonndig vun 14h00 bis 18h00
Ouschterméindig vun 10h00 bis 18h00

Fësch bestellen

Sir: Edy Graf
Préizerdaul, 8. Abrëll, 2012