Preizerdaul.lu - Rue Reimberg-Schandel [Printerfriendly]     

 • Drëtt Welt
 • Philharmonie
 • Préizerdaul Aktiv
 • Syndicat d'Initiative
 • Chillout am Bistro
 • Ouschteren
 • Marche populaire
 • Cabaret

 •  
   
   

  AVIS 

  aux habitants de la rue de Reimberg, Op der Rénk et de la localité de Reimberg 

  L’Administration communale Préizerdaul informe les habitants que des travaux de goudronnage seront réalisés sur le CR116 entre Bettborn (à partir de la bifurcation avec la rue Stressel) et Schandel du lundi 23 au mercredi 25 avril 2012.

  En raison de ces travaux, la rue de Reimberg et la rue de Schandel seront difficilement praticables le lundi et mercredi, et complètement barrées le mardi, 24 avril 2012.

  Les habitants de la rue de Reimberg sont priés de bien vouloir garer leurs voitures en dehors du chantier dès le lundi soir (rue Stressel ou rue St.Roch).

  Le collège échevinal s’excuse dès à présent pour tout désagrément que la présente puisse vous causer.

  Le Collège échevinal

   

  MATDEELUNG

  un d’Awunner vun der rue de Reimberg, Op der Rénk a vu Rëmmerig

  D’Gemeng déelt Iech mat datt vun e Méindig 23. bis e Mëttwoch 25. Abrëll 2012 een neien Belag an der rue de Reimberg (CR 116) tëscht Biebereg (ab der Kräizung mat der rue Stréissel) a Schandel gemeet get.

  Wéinst dësen Arbichten ass d’rue de Reimberg an d’rue de Schandel Méindes a Mëttwochs schwéier befuerbar an Daschdes den 24. Abrëll ganz zou fir de Verkéier.

  Dir misst Äeren Auto dofir schon Méindes owes ausserhalb vum Chantier parken (rue Stréissel oder rue St.-Roch).

  De Schäfferot entschëlligt sech am viraus fir all Schwierigkéeten déi dës Arbichten kéinten mat sech brengen.

  De Schäfferot

  © Commune de Préizerdaul Dernière mise à jour:  18.03.2013 (18h05)