Preizerdaul.lu - Buffet [Printerfriendly]     

 • Drëtt Welt
 • Philharmonie
 • Préizerdaul Aktiv
 • Syndicat d'Initiative
 • Critérium Nëckel Koob
 • Critérium Nëckel Koob
 • Chillout am Bistro
 • Ouschteren
 • Marche populaire
 • Cabaret

 •  
   
   

  D'ONG "KOMM HËLLEF MAT
  Préizerdaul a.s.b.l."
  invitéiert Iech ganz häerzlech op hieren

  Um 14.30 Auer:

  "Oh, wie schön ist Panama"

  Ein Handpuppenspiel mit viel Musik
  in 3 Akten und 6 verschiedenen Bildern.

  Entrée:
  Eng Virstellung 4 €
  Déi zwou Virstellungen 6 €

  Um 16.00 Auer:

  Das tapfere Schneiderlein

  Frei nach den Brüdern Grimm in 5 Akten und 5 verschiedenen Bildern.
  Für Kinder von ca. 3 bis 11 Jahren.
  Spieldauer: ca. 45 - 50 Minuten.


  d'ONG

  Banque Raiffeisen
  IBAN: LU45 0090 0000 0291 8407


  Gemeng San Agustin am San Salvador - Drénkwaasser, Liwwere vun didakteschem Material fir d’ Schoulen, Bildungsoffere fir déi lokal Bevölkerung, Schafe vun neie Produktiounen, Aktiounen an de Beräicher Gesondheet, Ernährung a Gebuerten

  Zesummenaarbecht mat "Objectif Tiers Monde" bei engem Edukatiounsprojet op Haïti

  Mir ënnerstëtze verschidde Projeten am Burkina Faso

  Ënnerstëtzungsprojet vu Kanner am Laos mat der Hëllef vum Dr. Richard Schneider, Häerzdokter

  -------------------------------------

  Commune de San Agustin au San Salvador - Eau potable, fourniture de matériel didactique dans les écoles, mise en place de formations pour la population locale, création de nouvelles productions, actions diverses dans le domaine de la santé ,de la nutrition, des naissances

  Collaboration avec "Ojbectif Tiers Monde" pour un projet éducatif en Haïti  

  Soutien de notre association pour divers projets au Burkina Faso

  Projet d’assistance des enfants au Laos avec l’aide du Dr. Richard Schneider, cardiologue

  © Commune de Préizerdaul Dernière mise à jour:  18.03.2013 (18h04)